תרומה

לתרום!

מאת הרב שי שמעון כהן - צפת

בפסוקים הראשונים של פרשתינו, ה' מצווה את משה, לקחת תרומות מעם ישראל. אם נרד יותר לפרטים הקטנים, המילה תרומה מוזכרת שם שלשה פעמים, ומכך לומדים חז"ל, שמדובר בשלשה סוגי תרומה. תרומת מחצית השקל עבור קורבנות הציבור, תרומת מחצית השקל עבור אדני המשכן (שהיוו את הבסיס למשכן כולו), והתרומה למשכן עצמו, שנתן כל אחד כפי כוחו ורצונו. מה סיבת ההבדל? למה שתי תרומות הם בסכום אחיד, ודווקא התרומה השלישית אינה מוגדרת בסכום?

נתחיל בתרומה עבור קרבנות הציבור. מסתבר, שהיא קשורה לתהליכים כלל עולמיים, כי היא נועדה לכפר על חטא העגל, ש'קלקל' את השפעת מתן תורה. ובמילים פשוטות, בחטא עץ הדעת, נוצר נתק בין העולם לבוראו. במתן תורה קיבלנו את הכח לקדש ולזכך את העולם, ובחטא העגל נפלנו שוב. כיון שתרומה זו באה לתקן את הנפילה, זוהי תרומה ציבורית של כלל עם ישראל. לכן, אין בה הבדל בין אחד לשני, וכולם נותנים את אותו סכום, כדי להתקרב יחד לה'. 

ומה עם שתי התרומות הנוספות?

כאן ההסבר פשוט יותר. תרומת האדנים היא הרי הבסיס, והבסיס זה לעשות את רצון ה'. בנקודה בסיסית זו, אין הבדל בין אדם לחבירו, כי מול ה' כולנו שווים. לאחר מכן, מתחילה העבודה בפועל, וכאן כבר יש הבדלים. לכל אחד יש כישורים משלו, וכל אחד עושה בהתאם ליכולתו ולכישרונותו.

(לקוטי שיחות א')

 

שייבנה בית המקדש - היום!

השתתפות (גם כספית) בבניית בתי-כנסת – מהווה בעצם בנייה של בית-מקדש מעט

הרב מנחם כהן - באר שבע

  כאשר מתאר הרמב"ם את תהליך התגלות המשיח, הוא ממקם את בניית בית-המקדש כדבר הראשון שיעשה המשיח לאחר שיכונן את מלכותו: "המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד . . ובונה המקדש".

   בכל יום אנו מבקשים כמה וכמה פעמים על בניית בית המקדש. אולם מעבר לתפילות, מוטל עלינו גם לבנות בפועל בית מקדש. אין הכוונה לעלות להר הבית ולבנות בית-מקדש ביוזמה עצמאית, משום שעל כך כאמור צריך לנצח המשיח בכבודו ובעצמו. הכוונה היא למשמעות אחרת של המקדש, אותה אכן בידינו 'לבנות'.

   בית המקדש נועד לשמש משכן לשכינה כאן בעולם, ומשכן לשכינה יכול (וצריך!) כל אחד מאתנו לבנות – בליבו פנימה. על ידי קיום התורה והמצוות אנו הופכים את עצמנו למציאות אידיאלית שתשרה בה השכינה, וגם בכך אנו ממלאים את מה שנאמר: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (שמות כה, ב). כי הרי לא נאמר "ושכנתי בתוכו", בבית המקדש, אלא "בתוכם" – ללמדנו שהמטרה היא להביא להשראת השכינה בתוך כולנו, בתוכו של כל יהודי ויהודי .

   מעבר לבנייה הרוחנית, מוטלת עלינו גם בנייה גשמית. ביחזקאל נאמר כי בתקופת הגלות משרה הקדוש-ברוך-הוא את שכינתו במיוחד בבתי כנסת ובתי מדרש המכונים בשם "מקדש מעט". ובלשון הנביא (יחזקאל יא, טז) "ואהי להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם". כך שהשתתפות (גם כספית) בבניית בתי כנסת – מהווה בעצם בנייה של בית-מקדש מעט.

   הרבי מליובאוויטש מלך המשיח מדייק מדברי חז"ל, כי החשוב מכל בתי הכנסת הוא בית הכנסת שבו נמצא נשיא הדור ומפיץ משם תורה ויהדות לכל העם. בדורנו זהו בית מדרשו של הרבי שבניו-יורק, המוכר בכינויו 770 – הבית שממנו קורן אורו של הרבי שליט"א ומגיע לכל העולם.

   פעולה נוספת שנחשבת במיוחד כבניית בית המקדש היא לימוד הלכות המקדש וכפי שנאמר במדרש "כל העוסק בתורת הבית כאילו בנאו". כלומר, הלימוד לא רק מזרז את בנין בית המקדש אלא מהווה כביכול בנייה שלו.

מקורות: יחזקאל מ"ו כא-כד. זוהר חלק ג רכא, א. תלמוד בבלי מגילה כט, א. משנה תורה לרמב"ם הלכות מלכים פרק יא הלכה א, מאמר "באתי לגני" תש"י, ליקוטי שיחות חלק י"ח עמוד 411 ואילך. קונט' בית רבינו שבבבל. (מ"ע כ ברמב"ם)

 

כשנוסעים יחד עם הבית הפרטי

הרב מנחם כהן - באר שבע

בגמרא נאמר, כי יחד עם קיבוץ הגלויות של כל בני ישראל, יתקיים בבוא הגאולה קיבוץ גלויות של כל בתי הכנסת! וכך אומרת הגמרא: "עתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות שבחוץ לארץ, להיקבע בארץ ישראל, שנאמר (ירמיה מו, יח) "כי כתבור בהרים, וככרמל בים יבוא [הרים אלו באו בזמן מתן תורה לשמוע את התורה]". והלוא דברים קל וחומר: ומה תבור וכרמל, שלא באו אלא ללמוד תורה לפי שעה, נקבעו בארץ ישראל – בתי כנסיות ובתי מדרשות, שקוראים בהם ומרביצים בהם את התורה, על אחת כמה וכמה"!

המהרש"א (רבי שמואל אידל'ס) מוסיף ומבאר, כי בתי הכנסת שיגיעו לארץ, יתחברו לבית המקדש השלישי! לפי זה הוא גם מסביר את הנאמר במדרש ש"לעתיד לבוא יהיה בית המקדש גדול כירושלים שבעולם הזה", כיצד יתרחב בית המקדש עד כדי כך? אלא, שכל בתי הכנסת יתחברו אליו, ויהיו חלק מבית המקדש.

נוסף לכך אומר הרבי, כי גם בתי הכנסת שהיו ונחרבו, יבואו וייקבעו בארץ ישראל. שהרי אותם "אבנים עצים ועפר שמהם נעשו הבתי כנסיות והבתי מדרשות, הגנו על בני ישראל שיוכלו להתפלל וללמוד, ו"ספגו" את אותיות התפילה והתורה, ובוודאי יקבלו שכרם שיחזרו ויקבעו בארץ ישראל".

גם האדמה עצמה עליה בית הכנסת בנוי, תעבור ותיקבע בארץ ישראל. ה"מגן אברהם" מוכיח זאת מכך שהגמרא מדמה את בתי הכנסת להר הכרמל והר תבור, ושם בודאי הגיעה האדמה עצמה...

הרבי מוסיף, כי גם בית המקדש השלישי עצמו ירד תחילה למקום בו נמצאים רוב בני ישראל יחד עם מלך המשיח בזמן הגלות, ומשם הוא ישוב עם כל בתי הכנסת לירושלים. אז ייצמדו אליו בתי הכנסת לפי סדר חשיבותם והשראת השכינה שהייתה בהם: בתי הכנסת שבהם חיו נשיאי הדורות וכדומה, ייקבעו ראשונים לבית המקדש, ובאמצעותם ייקבעו שאר בתי הכנסת לבית המקדש.

גם הבתים הפרטיים שקיימו בהם תורה ומצוות בחו"ל, יבואו לארץ ישראל וייקבעו ליד בית המקדש! כך שאף אחד לא ירגיש 'מפסיד' על כך שהוא עוזב את הבית וטס לגאולה. ובלשונו של הרבי מלך המשיח: "תיכף ומיד ממש הולכים כל ישראל, "עם ענני שמיא", יחד עם כל מעשינו ועבודתנו, יחד עם כל הרכושים הגשמיים ("כספם וזהבם אתם"), ביחד עם הבתי "מקדש מעט", וכן הבתים הפרטיים (ובמילא ילכו כולם ברצונם הטוב...) לארצנו הקדושה, לירושלים עיר הקודש, להר הקודש, בבית המקדש השלישי, ועוד והוא העיקר – תיכף ומיד ממש.

מקורות: מגילה כט, א ומהרש"א שם. ילקוט שמעוני ישעיה רמז תקג. קונטרס בית רבינו שבבבל. מגן אברהם אורח חיים סימן קנ"א סקט"ו. ש"פ ויצא, י' כסלו תשמ"ט והערה 99 שם. ש"פ בהו"ב תשמ"ח הערה 77. ש"פ ויצא תשנ"ב.

 

כיצד ייראה הבית השלישי?

הרב מנחם כהן - באר שבע

   פעמים רבות, מתעוררת השאלה: כיצד בדיוק ייראה בית המקדש השלישי? הנביא יחזקאל מתאר את בית המקדש השלישי כולו, אך דבריו 'סתומים' ואינם לגמרי ברורים, מדבריו ניתן להבין כי 'בגדול' הבית השלישי יישאר בתבנית הבית השני (מה גם שהמזבח חייב להיות בדיוק באותו מקום בו הוא היה בבית השני, וכן אבן השתייה שבקודש הקדשים), אך ישנם כמה שינויים ברורים עליהם ניתן להצביע גם היום:

    ראשית, שטחו של הר הבית יורחב בצורה ניכרת - ממתחם של 500 אמה על 500 אמה (אמה = 48 ס"מ), יגדל ההר לשטח של 3000 על 3000 אמה (פי 36)! (אגב, כבר היום שטחו של ההר רחב בערך 1500 על 1500 אמה).

   שערי המקדש יגדלו אף הם, ויכילו גם אולמות כניסה. "עזרת הנשים" תהיה חצר ענקית שתקיף את המקדש מכל צדדיו. הנביא יחזקאל גם מתאר קרבנות מיוחדים שיקריב מלך המשיח לרגל חנוכת בית המקדש השלישי.

   ברזל – החומר השימושי והחזק ביותר לבנייה – לא היה קיים כלל בשני בתי המקדש הקודמים. גם השימוש בכלי עבודה מברזל הוגבל: עבודות הסיתות התבצעו מחוץ להר הבית, ובאבני המזבח אסורה הנגיעה בברזל לחלוטין. זאת, משום שברזל מסמל חרב המביאה הרג וחורבן, ואינו הולם את בית המקדש שבא לכפר על האדם. הבית השלישי, מסביר הרבי מלך המשיח, יכיל גם ברזל! מכיוון שאז "לא יישא גוי אל גוי חרב", יהיו אז חיי נצח ותתבטל אפשרות המוות – תינטל מהברזל תכונתו השלילית, והוא יסמל רק עוצמה של קדושה.

   ואכן, דוד המלך הכין מאה אלף (100,000!) כיכרי ברזל עבור המקדש, שלא נעשה בהם שימוש – וממתינים לייעודם בבניין בית המקדש השלישי.

    כיצד ייבנה בית המקדש השלישי? הרמב"ם כותב כי המשיח בעצמו יבנה אותו, ואילו בזוהר ובמפרשי הגמרא נאמר, כי הוא יירד מן השמים. הרבי מלך המשיח מציע מספר הסברים המשלבים בין הדברים, ולדוגמא: בית המקדש יירד מן השמים, אך את שעריו יציב מלך המשיח. אפשרות נוספת היא, שבית המקדש הגשמי ייבנה על ידי מלך המשיח, ועליו 'יתלבש' בית המקדש הרוחני שיירד מהשמים.

   בכל מקרה, בניינו יתבצע במהירות רבה ביותר, ובהלכה ישנה התייחסות לאפשרות שהדבר ייארך לא יותר מדקות ספורות. בכמה שיחות אף התבטא הרבי ש"בית המקדש יירד מהשמים – ברגע כמימרא".

מקורות: יחזקאל פרק מ- מג. מב, כ. רש"י ותוספות על סוכה מא, א ו'ערוך לנר' שם. רמב"ם הלכות מלכים פרק י"א בתחילתו ובסופו. חידושים וביאורים בהלכות בית הבחירה ס"ב בפתיחה, וסי"ט. יחידות עם הר' מרדכי אליהו ו' חשוון תשנ"ב. בלק נ"א ס"ט.

 

ממה ייבנה המקדש ומתי

הפעולה הראשונה שיעשה מלך המשיח לאחר שתבוא הגאולה תהיה – בניית בית המקדש בירושלים. המשיח הוא היחיד שידע לכוון בדיוק את המקום בו יש להקים את המזבח ואת גבולות המתחם שבו צריך להיבנות בית המקדש השלישי

הרב מנחם כהן - באר שבע

הפעולה הראשונה שיעשה מלך המשיח לאחר שתבוא הגאולה תהיה – בניית בית המקדש בירושלים, כפי שכותב הרמב"ם: "המלך המשיח עתיד לעמוד... ובונה המקדש". מלך המשיח גם יידע לכוון בדיוק את המקום שעליו צריך להיבנות בית המקדש השלישי שמקומו צריך להיות מכוון ומדויק, ובפרט מקום המזבח.

הרבי מלך המשיח מסביר, כי הטעם לכך שהפעולה הראשונה של משיח (לאחרי שיהיה בחזקת משיח) הוא בנין בית המקדש, הוא מכיון שזהו השורש וההתחלה של כל ענייני הגאולה שיבואו אחר כך, כמו קיבוץ גלויות ותחיית המתים, הכול מתחיל ונובע מההשראה האלוקית שתחול על בית המקדש השלישי. בניית בית המקדש בירושלים על ידי מלך המשיח, היא זו שמביאה לשינוי במצב העולם – מהרגעים האחרונים בגלות למצב של גאולה מוחלטת ושלמה.

פעולת הבנייה תתבצע לאחר הניצחון של מלך המשיח על האומות, כולל הכרתת זרע עמלק. כך הרמב"ם כותב להלכה, שלאחר ש"עשה והצליח ונצח כל האומות שמביביו" – אז – "ובנה מקדש במקומו". כך גם מובא בספר הר המוריה, "הלכתא למשיחא, שכשיבוא הגואל צדק, פטור מלעשות בית המקדש עד שינוחו".

בספרים הקדושים מופיע מהי האבן שתשמש כאבן הפינה בבית המקדש: מהפסוק "מי אתה הר הגדול . . והוציא את האבן הראשה" (זכריה ב, ז) למדים כי משיח, המכונה 'הר הגדול', יוציא את 'האבן הראשה' הוא אבנו של יעקב אבינו, שנתדבק משנים עשר אבנים, והוא האבן אשר ראה דניאל בחזיונו, ומלך המשיח יוציא אותה על מנת לייסד ממנה את בית המקדש אשר - כהמשך הפסוק "תשואות חן חן לה" - הכל יתנו לו חן.

 ישנו מדרש המתאר את שבחו וייחודיותו של בית המקדש השלישי: "ועתה נאמר בשבח בית המקדש, שהוא עתיד להיבנות בשתים עשרה אבני שהם, שנאמר (מלכים א, יח לא) [אודות המזבח שבנה אליהו בהר הכרמל:] "ויקח אליהו שתים עשרה אבנים כמספר שבטי בני יעקב" – והלוא דברים קל וחומר: ומה אם המזבח, שהוא אחד מתכשיטי בית המקדש, בנוי בשתים עשרה אבנים, בית המקדש, שהוא שבח של ישראל ושבח של עליונים ותחתונים ושבחו של הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה!

וכל העולם כולו מאיר מזיו בית המקדש, ומקיף ועולה עד לרקיע, ועד ערבות ועד החיות ועד המרכבה ועד כסא הכבוד. נמצא המזבח ממוצע באמצע הכסא וירושלים תחת כסא הכבוד. וזהו מה שנתנבא הנביא (ירמיה יז, יב): "כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו" בקרוב ממש.

 

 

מקורות: רמב"ם הלכות מלכים פי"א ה"א. התוועדויות תש"נ ח"ד עמ' 115. הר המוריה על הלכות ביהב"ח פ"א סק"ב. לקוטי שיחות חט"ז עמ' 304-5. פירוש האמרים על תנחומא תולדות יג. לקו"ש חכ"ח עמ' 135. מדרש חכמים, הובא ב"תורת הגאולה" עמ' 250.

 

נשמח אם תתעניינו גם בפרוייקט 'רמב"ם מעניין!' 

תגובות עבור עמוד זה: (פרסם תגובה)

כול כך ממוקד ומפורש ומסביר בצורה בהירה את הבסיס ולוז הפרשה. תודה רבה הרב כהן. שבת שלום
נכתב על ידי יוסי גולן בתאריך 16/02/2018 בשעה 17:19
פרסם תגובה

הודעה חשובה: עקב תקלה טכנית מתמשכת, הכניסה לפרשיות שמפנחס ואילך, היא דרך הטבלה שבעמוד הראשי, או בקישור הזה.

פרויקט רמב"ם מעניין עבר לכתובת זו.